Milan M Svet24.si

Ločitve, ki pretresajo slovensko politično sceno

škorpijon, linz Svet24.si

Škorpijona prinesla z dopusta na Hrvaškem?

Jurij Šorli, Tomaž Kokot Necenzurirano

Prvi poštar in minister – partnerja v poslih ...

DAVORIN KOPŠE, PARAPLEGIK Reporter.si

Noro: Vidni član SDS Davorin Kopše grozi z ...

dragic slovenija sekulic mm Ekipa24.si

Noro! Glejte, kaj je Dragić po dolgem času ...

Domen in Luka Odkrito.si

Veste, kdo sta ta dva SLOVENCA? Sta SVETOVNO ...

doncic-cuban Ekipa24.si

Nor prizor iz Cubanove pisarne: Gledal Dončića, ...

Novice

Sprejeli rebalans letošnjega proračuna

Piše: R.K.

Čas objave:
25.03.2022 07:23

V sredo je potekala 17. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje. Občinski svetnice in svetniki so na seji obravnavali 25 točk, med katerimi velja izpostaviti sprejem Rebalansa 1 proračuna Občine Grosuplje za leto 2022 in osnutka Proračuna Občine Grosuplje za leto 2023. Občinski svetnice in svetniki so med drugim sprejeli tudi Letni program športa v občini Grosuplje za leto 2022, Odlok o turističnih vodnikih na turističnem območju občine Grosuplje, za nadomestnega člana Odbora za prostor, komunalno infrastrukturo in ekologijo pa so imenovali Iztoka Vrhovca.

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Rebalans 1 proračuna Občine Grosuplje za leto 2022 v višini 31.261.930 evrov, sprejeli pa so tudi osnutek Proračuna Občine Grosuplje za leto 2023, v vsebini in višini, ki sta potrebni za realizacijo vseh nalog, ki smo si jih zadali za leto 2023. Osnutek Proračuna Občine Grosuplje za leto 2023 je bil sprejet v višini 25.165.996 evrov.

Obrazložitev je podala vodja urada za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti Jelka Kogovšek. 

Na področju komunalne infrastrukture načrtujejo rekonstrukcijo kotlovnice v višini 173.160 evrov, ureditev komunalne deponije v višini cca. 558.000 evrov, izgradnjo javne kanalizacije v agromelioracijah Čušperk in Velika Račna, ki bo občino stala 3.198.598 evrov in je prijavljena na razpis za sofinanciranje s strani EU, planira se tudi izgradnja kanalizacije in male čistilne naprave v Mali Loki.

Za izgradnjo in vzdrževanje občinskih cest ima občina Grosuplje v obeh proračunih namenjenih skupaj skoraj milijon evrov. Za državne ceste pa še skoraj 1,5 milijonov evrov. Cca. 250.000 evrov pa bodo vložili v postavitve nove javne razsvetljave.

Ureditev Grosupeljščice s pritoki in zadrževalnikom Veliki potok bo v naslednjih dveh letih stala 741.000 evrov. Ureditev potoka Bičje pa v letu 2022 370.000 evrov.

Občina Grosuplje planirao izgradnjo vodovodov Velika Loka, Koželjevec - Troščine, Blečji Vrh in izgradnjo vodovodnega sistema Ilova Gora - Ravni Dol v skupni višini cca 470.000 evrov.

Predvidena so tudi sredstva za pričetek urejanja centra Grosuplja in Kolodvorske ceste. Za te namene je v letu 2022 in 2023 v proračunu rezerviranih 482.000 evrov.

Občina Grosuplje načrtuje nakup dveh električnih minibusov za brezplačne prevoze občanov v Grosupljem. Gre za storitev javnega prevoza potnikov in prtljage, ki bo pokrivala prevoze do vseh javnih in zasebnih ustanov, ki jih občani v vsakdanjem življenju potrebujejo. Tako bo linija pokrivala območje tržnice, vse bančne ustanove, upravno enoto, zdravstveni dom, določen del nakupovalnih območij in gostinskih obratov. Investicija bo sofinancirana s strani RS in EU in bo občino predvidoma stala 177.000 evrov.

V naslednjih dveh letih se planira postavitev neprometnih znakov v občini, za katero je že pripravljena projektna dokumentacija. Postavitev bo stala cca. 132.000 evrov.

Uredili bodo tudi rekreacijsko območje na Koščakovem hribu z ureditvijo sprehajalne poti in tekaškega kroga, postavitvijo vadbenega otoka z vadbenimi elementi ter otroškega igrišča. Investicija bo v obeh letih skupaj občino Grosuplje stala cca. 245.000 evrov. Z njo bodo kandidirali na poziv LAS-a za sofinanciranje. V planu imajo tudi izgradnjo dveh športnih igrišč na Veliki Ilovi Gori in v Veliki Stari vasi v skupni višini 310.000 evrov, pa tudi obnovo otroškega igrišča pri Osnovni šoli Brinje Grosuplje in zunanjega fitnes vadišča.

V letu 2022 bo občina vlagala v nakup in postavitev garderobnih kontejnerjev s sanitarijami v nogometnem parku Brinje v višini 177.100 evrov.

337.000 evrov sredstev bo v obeh proračunskih letih namenjeno tudi ureditvi prostorov nad Lekarno pri Zdravstvenem domu Grosuplje.

Izvedena bo energetska sanacija kulturnega doma v Grosupljem in v Veliki Račni, s katero bodo kandidirali na državna sredstva in sredstva EU. Po zdajšnjih ocenah nas bo stala 610.000 evrov.

Uredilo se bo podstrešje na Osnovni šoli Louisa Adamiča na Adamičevi cesti in obnovilo kanalizacijo v tej šoli. Skupaj še z nekaterimi drugimi deli nas bo investicija v obeh letih stala cca. 383.000 evrov.

V letu 2022 bo občina pri vseh osnovnih šolah postavila kolesarnice, ki nas bodo stale cca. 40.000 evrov.

Občina bo v planiranih letih pridobila tudi za 1.331.000 evrov zemljišč in objektov.

V naslednjih dveh letih pa lahko pričakujemo, da se bodo izvajali tudi evropski projekti: projekt v okviru programa INTERREG, pri katerem gre za razvoj ekonomije za trajnostno proizvodnjo hrane, projekt LIFE AMPHICON, pri katerem gre za sofinanciranje okoljskih projektov z nepovratnimi sredstvi, in projekt ZAGON, pri katerem gre za sofinanciranje projektov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. V letu 2022 se bo nadaljeval tudi projekt URBACT - Igriva Paradigma, pri katerem gre za spoznavanje dobrih praks mesta Udine - Videm s področja potreb starajočega se prebivalstva, okoljskih izzivov, energetske učinkovitosti ter pomena zdravega načina življenja v mestih, ter projekt SMART Life - Pametna mesta, pri katerem gre za digitalizacijo mest.

Občina bo veliko vlagala tudi v investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov in infrastrukture, v letu 2022 planira za te namene cca. 3 milijone evrov in v letu 2023 cca. 2,4 milijone evrov.

Sprejet je bil tudi amandma župana, pri katerem gre za sredstva, ki bodo namenjena ureditvi vstopne točke v Krajinski park Radensko polje. Pripravila se bo projektna dokumentacija za ureditev vstopne točke, uredilo se bo parkirišča, vegetacijo, kupilo urbano opremo in uredilo informacijsko točko.

Osnutek Proračuna Občine Grosuplje za leto 2023 je bil sprejet z dopolnitvami Odbora za družbene dejavnosti. Predsednik odbora Matjaž Trontelj je v imenu odbora predlagal, da se v proračunu za leto 2023 zagotovi financiranje programov, ukrepov in dobrih praks za zagotovitev kakovosti življenja občank in občanov, še zlasti ranljivih skupin, z izpostavitvijo področij zdravstvenega varstva, predšolske vzgoje, kakovostnega življenja starejših.

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Letni program športa v občini Grosuplje za leto 2022. V skladu s 13. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) se izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni ravni določi z letnim programom športa. Občina Grosuplje je tako z letnim programom športa določila športne programe in ostala področja športa, ki se bodo v letošnjem letu sofinancirala iz občinskega proračuna.

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 237 SSv ZN. ZUreP-2 določa postopek Lokacijske preveritve (LP), za katero je vlagatelj podal pobudo. Pobuda se nanaša na spremembo določil prostorsko izvedbenih pogojev za realizacijo investicijske namere - poslovno stanovanjskega objekta v območju Zazidalnega načrta Dvori IV. V skladu s postopki je bil izdelan Elaborat LP, potrjen s strani občinskega urbanista in nato dan v javno razgrnitev za 15 dni. Pripomb v času javne razgrnitve ni bilo. S tem je bila dana možnost obravnave Sklepa na občinskem svetu in objave ustreznega gradiva v prostorskem informacijskem sistemu na Ministrstvu za okolje in prostor ter v javno dostopni Evidenci LP na Občini Grosuplje.

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje. Besedilo člena odloka, ki določa sestavo sveta zavoda, se usklajuje z zadnjo spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Svet zavoda po novem sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki zaposlenih in trije predstavniki staršev. Število predstavnikov zaposlenih v svetu zavoda se iz pet zmanjšuje na tri. Zagotoviti je potrebno enakomerno zastopanost. Mandat Svetu zavoda OŠ Louisa Adamiča Grosuplje se izteka konec maja 2022, s spremembo ustanoviteljskega odloka pa se zagotavlja ustrezna pravna podlaga za zakonito sestavo novega sveta.

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje. Nove cene storitev so za prvo starostno skupino v višini 585,00 € mesečno na otroka in za drugo v višini 462,00 € mesečno na otroka. 

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim območjem za naravni rezervat. Občina ima od leta 1997 sprejet Odlok o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov za naravni rezervat. Zaradi parcelacij v letu 2017 se je zemljišče parc. št. 861/2 k.o. Stranska vas razdelilo na 861/11 in 861/10. V Zemljiški knjigi je bilo vpisano celotno območje, vključno s parcelo 861/2 oziroma z novonastalima parcelama. Zaradi postopkov komasacije, ki poteka v Gospodarski coni Jug, je bilo potrebno izbrisati zaznambo naravnega rezervata na parc. št. 861/11 oziroma ohraniti parc. št. 861/10, ki je dejansko še v območju.

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Odlok o turističnih vodnikih na turističnem območju občine Grosuplje. Odlok opredeljuje turistične vodnike, usposabljanje za pridobitev licence za turistično vodenje na turističnem območju Občine Grosuplje, register turističnih vodnikov, izvajanje, naročilo in evidenco turističnih vodenj ter nadzor nad izvajanjem vodenja in izvajanjem določil tega odloka in zakonodaje s področja turističnega vodenja.

Svetniki so odločali tudi o Soglasjih ustanovitelja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost, in sicer direktorici, pomočnici direktorice in pomočniku direktorja Zdravstvenega doma Grosuplje, ravnateljici Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, ravnateljici Osnovne šole Brinje Grosuplje, ravnateljici Osnovne šole Šmarje Sap, ravnateljici VVZ Kekec Grosuplje, ravnatelju Glasbene šole Grosuplje, v.d. direktorici in direktorici Mestne knjižnice Grosuplje in direktorju občinske uprave Občine Grosuplje. V skladu s 7. členom Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30 /18, 116/21, 180/21 in 29/22) morajo organi pristojni za imenovanje (Sveti javnih zavodov) pri odločanju o višini plač za redno delovno uspešnost direktorjev pridobiti soglasja ustanovitelja oz. občinskega sveta. Občinski svetnice in svetniki so dali soglasja oz. navedene sklepe sprejeli.

Članu Odbora za prostor, komunalno infrastrukturo in ekologijo Davorju Kastelcu je na podlagi odstopne izjave s funkcije člana odbora, z dne 27. 2. 2022, prenehala funkcija člana odbora, zaradi česar je bilo za preostanek mandatnega obdobja potrebno imenovati nadomestnega člana odbora. V Odbor za prostor, komunalno infrastrukturo in ekologijo je bil kot nadomestni član do konca mandatnega obdobja 2018 – 2022 imenovan Iztok Vrhovec.

Odločali so tudi o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in sicer na nepremičnini parcelna št. 1195/6, k.o. 1787 Mali vrh, nepremičnini parcelna št. 2163/10, k.o. 1789 Ponova vas,  na nepremičninah parcelni št. 2218/4 in 2218/5, obe k.o. 1794 Račna,  na nepremičnini parcelna št. 2200/17, k.o. 1794 Račna in na nepremičnini parcelna št. 2200/22, k.o. 1794 Račna Občinski svetnice in svetniki so navedene sklepe sprejeli.