finska premierka Svet24.si

Finska premierka, kljub koronavirusu, v nočnem ...

princ harry, pleša, Svet24.si

Princ Harry z zgrešeno izjavo poskrbel za ...

paris Svet24.si

FOTO: V mrazu se borijo za preživetje v šotorih ...

vrtovec kosorok Reporter.si

Sekretarjeva naveza z agentom Udbe: Blaž ...

por43525BOR_6937 Necenzurirano

Skrivnost 12 milijonov z Madžarske za ...

Vlado Kreslin Odkrito.si

Vlado Kreslin je moral skočiti skozi okno!

doncic Ekipa24.si

ZAROKA, ki je navdušila VSE V DVORANI! ...

Novice

Sprejeli tri prostorske spremembe

Piše: R.K.

Čas objave:
24.09.2021 16:06

25. redna seja občinskega sveta, ki je v sredo potekala v Kulturni dvorani Sevnica, je bila v prvem delu namenjena obravnavi prostorskih aktov.

Sprejete so bile tri prostorske spremembe na pobudo zasebnih investitorjev za povečanje obsega stavbnega zemljišča oziroma za spremembo namembnosti, in sicer na območjih poslovne cone Ines Sevnica, na območju naselja Loka vzhod in na območju razpršene poselitve Križ v krajevni skupnosti Boštanj. V prvi obravnavi pa je bil obravnavan Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike z opredelitvijo do
stališč, pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave navedenega odloka. Gre za območje nepozidanih stavbnih zemljišč med Kozjansko in Krulejevo ulico ter obstoječo večstanovanjsko pozidavo na Planinski cesti v Sevnici, kjer želi zasebni investitor graditi večstanovanjske objekte. Namen izgradnje treh večstanovanjskih objektov je bil s strani občinskega sveta pozitivno sprejet, vendar pa je zaradi v razpravi izpostavljenih tveganj in previdnosti občinski svet odločanje odložil na naslednjo sejo, ko bo pripravljavec prostorskega načrta dodatno pojasnil in predstavil geološko stanje in varnostne vidike na obravnavanem
območju. To vprašanje je eden od pomislekov sosednjih lastnikov parcel, ki investitorju predlagajo drugačne rešitve.


V drugi obravnavi je bil sprejet predlog Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v občini Sevnica, predhodno usklajen s predsedniki krajevnih skupnosti in Komunalo Sevnica kot izvajalcem gospodarskih javnih služb. Bistvena sprememba od obstoječe ureditve je na področju izvajanja službe vzdrževanja javnih poti, katerih vzdrževalec in upravljavec bo z
uveljavitvijo odloka Komunala Sevnica. Natančno izvajanje posameznih služb bodo opredelili vsakoletni letni izvedbeni načrti, pripravljeni v sodelovanju s posameznimi krajevnimi skupnostmi.

Na seji sprejeti predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica prinaša uskladitve načina izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb. Pravilnik ne vpliva na sedanjo prakso razporejanja finančnih sredstev za delovanje krajevnih skupnosti, prinaša pa uskladitve zaradi spremenjenega načina izvajanja javnih služb in uskladitve z zakonodajo.


Člani občinskega sveta so podali soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica in soglasje k predlaganim cenam vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine. Na ceno programa ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki plačajo starši, od cene programa, v katerega je otrok vključen. Trenutno je v sevniške vrtce v 473 oddelkih vključenih 751 otrok. Vključenost se iz leta v leto viša, Občina Sevnica pa se potrebam vseskozi prilagaja z odpiranjem dodatnih novih kapacitet.

Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2021. Podprli so pristop Občine Sevnica h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo. Podali so pozitivno mnenje k imenovanju dosedanjega direktorja, mag. Roberta Potočnika, za direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. V Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica so imenovali tri predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica in tri predstavnice zainteresirane javnosti. Med drugimi točkami dnevnega reda so sprejeli še četrto letošnjo dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.