Britanska kraljica Elizabeta II Svet24.si

Zaskrbljujoče: kaj se dogaja s kraljico Elizabeto...

viktor orban brač Svet24.si

Viktorju Orbanu se je pred Visom pokvaril ...

bohinjsko jezero, hotel bellevue Necenzurirano

Pidovskemu tajkunu bi odvzeli elitna zemljišča ...

matej tonin vojska sta Reporter.si

Tonin kupil »mačka v žaklju«: zakaj so v Litvi...

karanovic-suler Ekipa24.si

Marko Šuler razblinil vse dvome: Bo Radovan ...

Slamnik je moje najljubše pokrivalo poleti, z mano na hvarsko raziskovanje pa so odpotovali trije sl Odkrito.si

Danica Lovenjak - Kakšno uživanje na prelepem ...

sveca Ekipa24.si

Grozljivo in šokantno! Umorjen večkratni ...

Novice

V prvi obravnavi sprejeli proračun za leto 2019

Piše: MO NM, U.K.

Čas objave:
02.06.2018 08:18

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 30. redni seji v prvi obravnavi sprejel predlog proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019.

Sprejetje proračuna za prihodnje leto omogoča pravočasno izvrševanje programov in sofinanciranj društev na podlagi razpisov ter tudi ambiciozno načrtovanje in izvedbo investicij. Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli tudi predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d. o. o. in v skladu z novo zakonodajo sprejeli odloka o pokopališkem redu in turistični taksi.

Pravočasno sprejetje proračuna omogoča izvrševanje številnih investicij in programov (črpanje državnih in EU sredstev, sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, delovanje društev in organizacij ipd.), ki bi bili sicer odvisni od več mesecev trajajočih procesov, ki bi jih novi občinski svet po jesenskih volitvah potreboval za sprejetje proračuna. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 sicer predvideva skupne prihodke v višini 49.892.910 EUR in skupne odhodke v višini 51.394.196 EUR.

Podjetje CERO-DBK d. o. o. je pravna oblika, ki bo predvidoma nosilec investicije »MBO Dolenjske in Bele krajine«, h kateri je aprila pristopilo deset dolenjskih in belokranjskih občin. Projekt MBO obsega dve investiciji: izgradnjo objekta in naprav za biološko stabilizacijo in kompostiranje odpadkov v skupni ocenjeni vrednosti 4.673.600,00 EUR (brez DDV) in zunanja ureditev, komunalne in prometne infrastrukture v ocenjeni vrednosti 826.400,00 EUR (brez DDV), ki bo vključena v Poslovni plan in plan investicij podjetja CeROD d. o. o za leto 2019.

Podpisnice so se zavezale zagotoviti ustanovitveni kapital novega podjeta v finančnem deležu, ki se določa na podlagi povprečja med deležem števila prebivalcev in količinami odpadkov. Delež Mestne občine Novo mesto je dobrih 46%, kar je manj kot v predimenzionirani prvotni investiciji petnajstih občin, kjer je bil predviden delež v prvi fazi 57%, v drugi pa 62%. Predlog v teh dneh v prvem branju obravnavajo občinski sveti v vseh občinah podpisnicah.

V skladu z novo zakonodajo so občinski svetniki na četrtkovi seji sprejeli predlog o spremembi turistične takse in uvedbi promocijske takse. Promocijska taksa je zakonsko predpisan dodatek v višini 25% turistične takse, ki ga bodo občine namenjale Slovenski turistični organizaciji. Prvotni predlog je s 1. junijem predvideval dvig turistične takse iz 1,265 na 2 evra, s 1. januarjem 2019 pa uvedbo promocijske takse. Na pobudo odbora za gospodarstvo bosta obe spremembi v veljavi z novim letom, kar pomeni, da bo turistična taksa s 1. januarjem 2019 znašala 2,5 evra.

Glede na status in razvojne usmeritve turistične destinacije, ki je ena od vodilnih destinacij Slovenije v okviru makro destinacije Termalno Panonska Slovenija, na Mestni občini Novo mesto menijo, da je to primerna in sprejemljiva višina.

Občinski svet je sprejel predlog Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030, ki predstavlja dolgoročni okvir razvoja občine in temelji na treh stebrih: okolje in prostor, družbene dejavnosti ter gospodarske družbe in podjetništvo. V viziji razvoja je Mestna občina Novo mesto s svojimi naselji pametna, trajnostna in vključujoča občina za bivanje, delovanje ter druženje v regionalnem, nacionalnem in čezmejnem prostoru.

Cilj odloka pokopališkem redu je uskladitev dejavnosti z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki na novo ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Pogrebna dejavnost se deli na dva dela, in sicer na pogrebno dejavnost, ki je obvezna gospodarska javna služba in obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ter pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu in obsega prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Na novo se določa pravica do izbire izvajalca pogrebnih storitev.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki imenovali Suzano Hočevar, Simona Judeža in Antona Progarja za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska za mandatno obdobje štirih let.


Za nadomestnega namestnika članice posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti so svetniki imenovali Marka Stojanoviča. Stojanovič bo na tej funkciji nadomestil Duško Blažek.

Svetniki so podali pozitivno mnenje h kandidaturama Vide Hlebec in Martine Kralj za ravnateljico organizacijske enote Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija zavoda Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma za mandatno obdobje petih let.

Občinski svet se je seznanil z izstopom svetnika Dušana Kaplana iz svetniške skupine Slovenija za vedno v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.

Na področju prostorskega načrtovanja so svetniki v drugi obravnavi sprejeli spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici, v prvi obravnavi spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območji Mrzla dolina – zahod in Brod – Drage, v skrajšanem postopku pa obvezno razlago 74. člena odloka o občinskem prostorskem načrtu.

V skrajšanem postopku je občinski svet sprejel tudi odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve. Gre za nov postopek, ki investitorjem omogoča odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, začasno rabo, dopolnilno gradnjo ali preoblikovanje območja že določenih stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi. S to fleksibilizacijo se bo skrajšal čas za uresničitev s tem povezane gradnje, saj bo dosežena skladnost s prostorskim aktom izven dolgotrajnega in obsežnega postopka spreminjanja OPN ali OPPN. Z lokacijsko preveritvijo lahko občina dopusti individualna odstopanja od izvedbenih prostorskih aktov, ki bi sicer po trenutno veljavni zakonodaji terjala spremembe in dopolnitve prostorskih aktov občine. S tem se skrajša postopek in stroški pridobitve podlage za gradbeni namen.

Sprejeti odlok določa stroške investitorja za tri različne lokacijske preveritve: 1500 EUR za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, 2500 EUR za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in 2000 EUR za omogočanje začasne rabe prostora.

Svetniki so sprejeli tudi spremembe in dopolnitve odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka, ki se nanašajo na uvedbo 50% olajšave pri odmeri komunalnega prispevka za gradnjo gasilskih domov. S tem se za gradnjo gasilskih domov uvaja enake ugodnosti kot za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo.

Občinski svet je sprejel predlog uradnega prečiščenega besedila odloka o gospodarskih javnih službah, seznanil se je s poslovnim poročilom Komunale Novo mesto za leto 2017, na področju premoženjskih zadev pa je bila sprejeta ukinitev javnega dobra na nepremičninah v Ragovem in Brusnicah.

Svetniki so sprejeli tudi sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih in o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve.

Na področju mednarodnih zadev so svetniki pooblastili župana za podpis konvencije županov za podnebne spremembe in energijo ter potrdili statut evropskega neprofitnega združenja SOLIDA – Mreža mest, temelječih na solidarnosti, v katerem sodeluje Mestna občina Novo mesto.