hurgada, plaža Svet24.si

Morski pes je do smrti pogrizel še romunsko ...

šolar, šolarka Svet24.si

Fenomen slovenskega znanja: vsi odlični in vsi ...

kdo vam laze1 Necenzurirano

Kdo vas hujska #kolumna

pirc musar ms Reporter.si

Kako sta obogatela Nataša Pirc Musar in njen mož...

sveca Ekipa24.si

Tragedija! Nogometaš storil samomor! Vrgel se je ...

dejan-kontrec, nina-osenar Njena.si

Nina Osenar javnosti prvič pokazala sina

filip flisar monika vuk Ekipa24.si

Ločila se je od Flisarja - zdaj je slovenska ...

Novice Novo mesto

VIDEO: Tradicionalno mesečno srečanje župana Macedonija z novinarji

Piše: Radio Krka

Čas objave:
21.11.2017 14:07

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je spet pripravil že tradicionalno mesečno srečanje z novinarji.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je s predstavniki medijev spregovoril o poteku prenove mestnega jedra, tekočih projektih na področju izboljševanja mobilnosti in reševanju širše prometne problematike ter poteku izboljševanja infrastrukture v gospodarskih conah, ki bodo omogočile razvoj obstoječim in novim investitorjem. Prisotne je seznanil z najpomembnejšimi točkami, ki jih bo Občinski svet obravnaval na novembrski seji, med njimi sta tudi prostorsko urejanje romskega naselja Žabjak Brezje in zaključni poročili Nadzornega odbora o nadzoru v Zdravstvenem domu Novo mesto in Mestni občini Novo mesto. Nadaljeval je z napredovanjem del na novem vrtcu v Bršljinu, razvojno naravnanimi občinskimi in državnimi javnimi razpisi ter decembrskim programu, ki se bo ob prenovi mestnega jedra v večjem delu odvijal na Novem trgu. Zaključil je s predstavitvijo rezultatov okoljevarstvene kampanje Vse se vrača.

Prenova mestnega jedra

Dela na spodnjem delu Glavnega trga, kjer poteka izkop za gradnjo infrastrukturnega kolektorja, se odvijajo po načrtu. Izvajalec del načrtuje, da bo prihodnji teden začel z betoniranjem kanala, kamor bo umeščen kolektor. Do zamud prihaja na Pugljevi ulici, kjer arheologi izvajajo podrobnejše arheološke raziskave zaradi dobro ohranjenega začetka srednjeveške ceste, ki so jo odkrili pri nekdanjih glavnih mestnih vratih. Po trenutnih napovedih arheologov naj bi z deli zaključili ta teden, naslednji teden pa jim bodo sledili izvajalci gradbenih del. Najdbe bi lahko zamaknile zaključek prve faze, ki obsega urejanje spodnjega dela Glavnega trga, saj se morajo najprej zaključiti vsa dela na Pugljevi ulici, da bodo gradbinci v nadaljevanju lahko izvedli priključek z Glavnim trgom, kar bo terjalo začasno popolno zaporo Kandijskega mostu

V zgornjem delu Glavnega trga arheologi pregledujejo skoraj celotno površino trga, pod katero leži srednjeveška cesta. Gre za dobro ohranjeno najdbo, za katero se dogovarjamo, kako jo bomo predstavili širši javnosti tudi po dokončani izvedbi projekta. Na kakšen način bi se ob danih omejitvah za izvedbo infrastrukturnega kolektorja to lahko izvedlo, se bosta v naslednjih dneh uskladili občina in območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Projekti na področju mobilnosti

Župan je v tem letu že predstavil nabor projektov, na katerih občina dela na področju mobilnosti. Med projekti, ki so trenutno že blizu zaključku, je večnamenska pot, ki bo prvič neposredno povezala Grm in Žabjo vas. Položen je asfalt in narejen oporni zid, potekajo še nekatera zaključna dela. Investicija bo predvidoma zaključena do konca novembra.

Večnamenska pot bo urejena v sklopu rekonstrukcije dotrajane Straške ceste, kjer prav tako potekajo zaključna dela. Občina je v sklopu projekta naročila še preplastitev zadnjih 100 metrov ceste pred križiščem z Mirnopeško cesto, s čimer bo ta cesta celovito obnovljena in preplaščena vse do križišča. Dela bodo predvidoma izvedena i še v letošnjem letu.

Potekajo tudi postopki za spremembo prometnega režima na odseku od Lešnice do Kronovega. Na odseku od Lešnice do Šentpetra je predvidena omejitev hitrost in kolesarska steza, cesta od pokopališča v Šentpetru do gradu Otočec pa se v celoti zapira za motorni promet, omogočen bo le dostop lastnikom parcel na tem območju. Prav tako se, razen za lastnike parcel, za motorni promet zapira lokalna cesta od priključka na nekdanjo hitro cesto na Otočcu do Dolenjega Kronovega. Predpogoj za izvedbo teh ukrepov je preplastitev regionalne ceste skozi Lešnico, ki jo pelje Direkcija RS za infrastrukturo. 16. novembra je zaključila zbiranje ponudb za izvajalca del, ki bi se po trenutni časovnici lahko začela spomladi prihodnje leto. 16. novembra se je zaključilo tudi zbiranje ponudb za izvajalce za rekonstrukcijo dela Šmihelske ceste, kjer bi se dela prav tako lahko začela spomladi prihodnje leto.

Del akcijskega načrta mobilnosti je ureditev poti od mlina do mlina (pod stavbo sodišča ob Krki, do Šolske ulice. Zaključena je priprava dokumentacije, izvedba pa bo odvisna od ureditve premoženjsko-pravnih zadev z lastniki tangiranih zemljišč.

Širša prometna ureditev

V času intenzivnih občinskih investicij, ki vplivajo na potek prometa, občina vodi redne pogovore z državo, da se uredi pomanjkanje ustrezne infrastrukture širšega območja Novega mesta in tako zmanjšajo prometni zastoji, na katere vpliva izvedba investicij. V tem trenutku sta prioriteta dva dodatna mostova čez Krko, ki sta prostorsko že umeščena. Za most v Ločni, ki bo zgrajen v okviru južnega dela tretje razvojne osi, poteka arhitekturni natečaj, ki ga je Družba za avtoceste RS kot investitor natečaj konec preteklega tedna sicer zaključila z neizbiro, bo pa postopek nadaljevala s pogajanji na že prijavljenih rešitvah. 

Hkrati se po podpisu protokola nadaljujejo pogovori o nadaljnjih aktivnostih za izgradnjo zahodne obvoznice Novega mesta. Vlada je projekt uvrstila v Načrt razvojnih programov države, čemur sledi priprava projektne naloge in projektiranje.

Razvoj gospodarskih con

V novembru se je zaključila prva večja investicija v gospodarskih conah. V preteklem tednu je bil namreč izveden komisijski pregled del v Gospodarski coni Na Brezovici, do konca meseca pa bodo odpravljene tudi vse pomanjkljivosti, čemur sledi prevzem objekta. Nova komunalna infrastruktura obsega vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje ter obnovljeno državno cesto s pripadajočo večnamensko potjo. Kot je znano, ima območje izvrstno strateško lokacijo, saj leži severno od državne ceste Karteljevo – Ločna, v bližini obeh priključkov Novega mesta na avtocesto Ljubljana – Obrežje in načrtovanega priključka 3. razvojne osi v smeri proti Beli Krajini. Območje je zasnovano tako, da predstavlja servisno območje vsem ključnim podjetjem v mestu. Vsa potrebna komunalna oprema bo omogočila nadaljnje urejanje cone, razvoj podjetij in nova delovna mesta v občini. Občinski svet bo na seji 23. novembra obravnaval tudi spremembe OPPN, ki bodo povečevale funkcionalnost cone za posamezne investitorje.

Za komunalno urejanje je prav tako predvidena Gospodarska cona Livada. V teku je priprava ponovljenega javnega naročila za izgradnjo dveh opornih zidov, ki morata biti izvedena pred komunalno ureditvijo zaradi sočasne gradnje visokonapetostnega kablovoda, ki poteka ob robu cone. Ocenjena vrednost investicije v ureditev komunalne infrastrukture je 1,6 milijona evrov, občina pa je projekt ureditve prijavila tudi na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na seji Občinskega sveta se bodo svetniki seznanili z informacijo o načrtih z romskim naseljem Žabjak Brezje. Občina je po številnih prizadevanjih uspešno zaključila pogajanja z državo glede odobritve sredstev za prostorsko in komunalno ureditev naselja, glede katerega se je s predstavniki krajevne skupnosti, Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike (RCI) in predstavniki romske skupnosti v letu 2013 poenotila, da ga realno ni mogoče preseliti, da pa je stanje nevzdržno in terja urejanje naselja. Gre sicer za začetek procesa reševanja romske problematike, ki bo tekel še nekaj desetletij, vendar pa sta ignoriranje in pasivno čakanje v zadnjih desetletjih zgolj poslabševala situacijo, zato je bilo treba čim prej aktivno pristopiti k njenemu reševanju. S sklepom o državnem sofinanciranju, ki je potrjen in umeščen v načrte državnega financiranja, je k reševanju problematike prvič resno pristopila tudi država. Občina je v juniju že začela s pripravo občinskega prostorskega načrta, ki je trenutno v fazi izdelave variant načina izvedbe. Priprava ukrepov teče odprto, vsi deležniki lokalnega dialoga pa so bili in bodo vključeni v sooblikovanje zasnove naselja. Prav tako bo načrt upošteval možnost ureditve naselja, kot ga je RCI javno predstavila že pred leti in je povzeto v izhodiščih sedanjega postopka prostorskega načrtovanja. Prostorsko urejanje naselja ne pomeni njegove legalizacije v sedanji obliki, ampak ureditev naselja na lokaciji sedanjega v omejenem obsegu, kar bo preprečilo nadaljnje širjenje. S prostorsko in komunalno ureditvijo bo podana možnost oskrbe in priključitve, kar pomeni omogočen priklop na infrastrukturo pod enakimi pogoji kot veljajo za vse prebivalce. Iz sredstev, ki bodo v letu 2018 namenjena ukrepom urejanja romskega naselja, se bodo pokrili tudi vzporedni ukrepi izboljšanja razmer v okoliških naseljih. V začetku je predvidena ureditev pločnika in javne razsvetljave v Muhaberju ter javne razsvetljave v Hudem, v nadaljevanju pa še ureditev pločnika in dokončanje javne razsvetljave v Dolenjih Kamencah.

Občinski svetniki bodo na novembrski seji obravnavali tudi rebalans proračuna za leto 2017 in spremembo proračuna za 2018. V obeh primerih gre predvsem za prilagajanje dejanski dinamiki investicij, za novosti na področju obveznosti iz naslova plač in manjše programske spremembe, ki so se zgodile skozi leto.

Na seji se bodo svetniki seznanili z dvema poročiloma Nadzornega odbora. Mestna občina Novo mesto podpira delo Nadzornega odbora, pri čemer ugotavlja, da pri nadzoru ni ustrezno upošteval pojasnil iz odzivnega poročila občine. Nadzorni odbor je ugotavljal negospodarna ravnanja občine v primerih iz preteklih mandatov in jo pozval k odpravi teh ravnanj. Ta ravnanja je občina že pred temi opozorili spremenila v skladu z zakonodajo, v nekaterih primerih pa jo zavezujejo pogodbe, ki jih brez škodljivih posledic za javne finance ni mogoče prekiniti.

Na področju investicij je trenutno zelo aktualen predvsem nov vrtec v Bršljinu. Dela na objektu v zadnjem obdobju potekajo intenzivno, občina pa si v okviru razpoložljivih pravnih sredstev prizadeva, da bodo zaključena v najkrajšem času. Po trenutnih napovedih bo objekt za predajo pripravljen v nekaj tednih, končna vselitev pa je odvisna od zaključka tehničnega pregleda. Trenutno se na objektu izvaja fina montaža mizarskih del, slikopleskarska dela, keramičarska dela, tlakarska dela, fine nastavitve strojnih instalacij ter fine montaže in meritev elektro instalacij. Na zunanji ureditvi pa se izvajajo zunanje terase pred igralnicami, urejanje dostopne poti okoli objekta, polaganje robnikov na parkirišču. V nadaljevanju bo potrebno na zunanji ureditve še izvesti ograjo okoli objekta, montažo zunanjih igral ter zamenjavo stare kanalizacije, ki poteka preko obstoječega parkirišča. V objektu pa bo po dokončanju potrebno še razmestiti notranjo opremo.

Občina je v zadnjih mesecih objavila več razvojno naravnanih razpisov. V teh dneh se zaključuje razpis za podporo mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko. Po prvem pregledu komisije je bilo veljavnih pet vlog, razpis je zaključen, bo pa ponovljen v letu 2018 in odprt celo leto oz. do porabe sredstev. Občina je poleg tega v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto razpisala sredstva za subvencijo obrestne mere za podjetniška posojila mikro in mali podjetjem ter samostojnim podjetnikom in zadrugam v višini do 500 EUR v letu 2017. Med 14 upravičencev bo iz naslova razpisa razdeljenih dobrih 14 tisoč evrov.

V preteklem tednu je javni poziv objavila območna enota Zavoda za zaposlovanje RS, , in sicer za sofinanciranje programa javnih del v letu 2018. Mestna občina Novo mesto skuša prek tega poziva že leta čim večjemu številu težje zaposljivih oseb zagotoviti sodelovanje v okviru tega programa. V letu 2018 namerava država zaradi nižje stopnje brezposelnosti v Mestni občini Novo mesto znižati višino sredstev, kar pomeni, da bo krila le 55 % stroškov razlike plač za udeležence programa javnih del, medtem ko je še v tem letu krila 65 %. Občina je ob tem pripravljena kriti svoj delež v enakem obsegu kot v lanskem letu, kar pomeni, da bo kot naročnik programa javnih del v letu 2018, za udeležence oz. izvajalce programa krila stroške razlike plač v višini 35 %. Ostalih 10 % bodo pokrili izvajalci. Mestna občina Novo mesto si prizadeva za večjo aktivnost na tem področju, kar se kaže v številu javnih delavcev v programu, ki se vsako leto povečuje. V letu 2013 je bilo javnih delavcev nekaj manj kot 40, letos jih bo več kot 50 javnih delavcev.

Decembrski program

Zaradi prenove mestnega jedra bo osrednje prizorišče letošnjega decembrskega dogajanja Novi trg, kjer bodo obiskovalce na okrašenem in osvetljenem trgu pričakali drsališče, Pravljična dežela, kulinarična ponudba in brezplačne prireditve s tradicionalnim silvestrovanjem na prostem. Za potrebe decembrskega programa bo na Novem trgu delno onemogočeno parkiranje. Na Glavnem trgu bo potekal božični večer in ga bo z Novim trgom prek Rozmanove ulice povezovala Novomeška promenada. Letošnje novosti pri praznični razsvetljavi bodo okrašen drevored pri Hotelu Krka na Novem trgu, »zvezdnato nebo« nad parkiriščem na Novem trgu in novoletna jelka, ki jo pripravljamo v sodelovanju z upravnikom in podjetniki na Novem trgu. Delno bosta okrašena tudi Glavni trg in Kandijski most, slovesen prižig lučk pa bo tradicionalno na Miklavžev večer.

V oktobru se je zaključila celoletna okoljevarstvena kampanja Vse se vrača, ki je nagrajevala okolju prijazna dejanja občanov in skozi sistem zbiranja zelenih točk spodbujala bolj odgovorne navade. Osrednjo vlogo so imeli posamezniki, ki so z majhnimi koraki na najrazličnejše načine prispevali svoj delček v mozaik naše zgodbe. Zbranih je bilo prek tisoč zelenih točk, kar pomeni več kot tisoč zelenih dejanj, zbranih več̌ sto kilogramov odpadnega papirja in stekla, stran na Facebooku pa je bila iz dneva v dan bogatejša s fotografijami pobegov v naravo, obdelovanja domačih vrtov, nakupovanj z okolju prijaznimi vrečkami in podobnih utrinkov nezanemarljivih dejanj, vrednih zelenih točk. V sklopu kampanje se je oblikovala skupnost mladih družin, posameznikov, društev in organizacij, ki jim ni vseeno za okolje, veliko mero samoiniciativnosti pa so pokazali organizatorji številnih prireditev, ki so se vključevali med zelene dogodke, nekateri pa so postali tudi ambasadorji kampanje. Kampanja Vse se vrača je bila kot primer dobre prakse izpostavljena na zaključni mednarodni konferenci projekta WE- NET: Working for ENvironmentally Educated Towns (Prizadevanje za okoljsko izobražena mesta), ki se je maja odvijala v mestu Messagne (Brindisi) v Italiji.